Όργανα Διοίκησης

Α. Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Β. Αναπληρωτές Διευθυντές:

1. Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

2. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Γ. Συντονιστική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Μέλη:

1. Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

2. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

Δ. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

1. Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

2. Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Μέλη:

3. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

4. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

5. Φούντζουλα Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;