Πρόγραμμα σπουδών


Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε δύο κατευθύνσεις:

  1. Κατεύθυνση: Προσχολικής Αγωγής.
  2. Κατεύθυνση: Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο ΔΠΜΣ διδάσκονται (πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω τηλε-εκπαίδευσης) στο πρώτο (1) και δεύτερο (2) εξάμηνο μαθήματα κορμού, στο τρίτο (3) εξάμηνο τα μαθήματα εκάστης κατεύθυνσης και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση ΙΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων, στην υλοποίηση των πρακτικών ασκήσεων καθώς και στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ώστε να συγκεντρώσουν 120 ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Επιπλέον,

  • Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες λαμβάνουν τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο.
  • Η Πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ αντιστοιχεί σε από δέκα (10) ΠΜ αντίστοιχα.
  • Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.
  • Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου στην οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Πίνακας Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6
ΜΥ.1.2 Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 8
ΜΥ.1.3 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 8
ΜΥ.1.4 Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 8
  Σύνολο ECTS 30

 

2ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.2.1 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6
ΜΥ.2.2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 6
ΜΥ.2.3 Εφαρμογές Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 6
ΜΥ.2.4 Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6
ΜΥ.2.5 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project)σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 6
  Σύνολο ECTS 30

 

3ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής»

Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι-Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10
  Σύνολο ECTS 30

 

3ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη του Παιδιού και του Εφήβου 8
ΜΕΚ.3.2.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση 6
ΜΕΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Β/θμιας 6
ΜΕΚ.3.2.4 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Β/θμιας 6
ΜΕΚ.3.2.5 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Α/θμιας 6
ΜΕΚ.3.2.6 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Α/θμιας 6
ΜΥΚ.3.2.7 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι- Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες 10
  Σύνολο ECTS 30

 

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής της κατεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης υποχρεούται να επιλέξει δύο εκ των πέντε προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης: ΜΕΚ.3.2.1, ΜΕΚ.3.2.2, ΜΕΚ.3.2.3, ΜΕΚ.3.2.4, ΜΕΚ.3.2.5.

4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.4.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ-Μικροδιδασκαλία σε Φορείς Αγωγής και Εκπαίδευσης 10
ΜΥ.4.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20
  Σύνολο ECTS 30
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;