Κοινά Μαθήματα

Παρακάτω φαίνονται τα μαθήματα που είναι κοινά, ανεξαρτήτως της ειδικότητας.

Πίνακας Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6
ΜΥ.1.2 Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 8
ΜΥ.1.3 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 8
ΜΥ.1.4 Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 8
  Σύνολο ECTS 30

 

2ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.2.1 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6
ΜΥ.2.2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 6
ΜΥ.2.3 Εφαρμογές Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 6
ΜΥ.2.4 Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6
ΜΥ.2.5 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project)σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 6
  Σύνολο ECTS 30

 

4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.4.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ-Μικροδιδασκαλία σε Φορείς Αγωγής και Εκπαίδευσης 10
ΜΥ.4.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20
  Σύνολο ECTS 30

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;