ΜΥ4.1 – Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ – Μικροδιδασκαλία σε Φορείς Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;