Ως Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο ΔΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ προέκυψε μετά από γόνιμη συνεργασία των Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών αντίστοιχα, του Ιδρύματος και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολή  Παδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΝΤΠ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2022
Αιτήσεις έως 2/10/2022

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ

 • Εξασφαλίζει στους αποφοίτους του πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ. Β’/14- 10-2019).
 • Εξασφαλίζει στους αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης  διαπιστωμένη συνάφεια  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) (ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04-2021).
 • Μέσω της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης προσφέρει ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ομάδων πληθυσμού με αναπηρία.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Σπουδών, παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω τηλεκπαίδευσης σύγχρονα με την δια ζώσης εκπαίδευση.
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων (20) στο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.
 • Αποδίδει τον ανώτατο αριθμό μορίων (4) στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.
 • Έχει άριστη αξιολόγηση από τους εν ενεργεία φοιτητές του.
 • Έχει υψηλή ζήτηση από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

(Α) Επαγγελματίες της αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας, δημόσιας και ιδιωτικής.

(B) Επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.

 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

(Γ) Οποιονδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την Ειδική Αγωγή και την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ομάδων πληθυσμού με αναπηρία.

(Δ) Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάρτιος 2022

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

4 εξάμηνα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

120 πιστωτικές μονάδες

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΩΣ 15-02-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Νευρο-επιστήμη και Ειδική Αγωγή

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των νευροεπιστημών, με απώτερο στόχο την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας και την οργάνωση του εγκεφάλου, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα, ώστε να γεφυρωθούν οι οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς με τις πιθανές εφαρμογές τους.

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφορο- ποιημένης Διδασκαλίας

Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μεθόδους που διευκολύνουν την κατανόηση της Βιολογίας με έμφαση τη Γενετική στη μάθηση των μαθησιακών δυσκολιών, χρησιμοποιώντας αλλά και δημιουργώντας τους κατάλληλους πόρους και εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Γ’ Εξάμηνο

Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις

Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη

Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου

Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής

Δ’ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Γ’ Εξάμηνο

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική

Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων

Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας με τη χρήση της τεχνολογίας στη διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

Δ’ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες

Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οι φοιτητές να παρακολουθήσουν δέκα (10) δίωρες διδασκαλίες σε Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αποτυπώσουν διάφορους παράγοντες της διδασκαλίας οι οποίοι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μάθηση. (Βοηθητικά εργαλεία: πρωτόκολλο και κλείδα παρατήρησης.) Ειδική έμφαση θα δίνεται στο κατά πόσον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφοδιαστούν με προσόντα και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που μεταβάλλεται και εξελίσσεται λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών.

Γ’ Εξάμηνο

Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες

Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης

Δ’ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ώρες διδασκαλίας

Τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια διδάσκονται Παρασκευή & Σάββατο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

UNIWA Webmail

UNIWA eClass

Ακαδ. Ταυτότητα

UNIWA IBM SPSS

UNIWA FileSender

Εγχειρίδια Υπηρ. NOC