Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.2

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTC102/


Καθηγητές Μαθήματος

Μουντρίδου Μαρία


Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην επιστημονική περιοχή της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας μέσω της παρουσίασης και συζήτησης ποικίλων σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων καθώς και των μεθόδων αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει βασικές και επαρκείς  γνώσεις  σχετικά με:

 • το  μετασχηματιστικό ρόλο του Διαδικτύου στην εκπαίδευση
 • τις διαδικτυακές ευκαιρίες μάθησης (MOOCs, online μαθήματα, και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι)
 • τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στον Ιστό και τη συμβολή τους στην προαγωγή της ενεργού και αλληλεπιδραστικής μάθησης
 • τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού
 • τα ζητήματα σεβασμού/προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών περιεχομένου που διανέμεται μέσω του Ιστού
 • το ρόλο των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) για την υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • την εξ αποστάσεως και τη μεικτή εκπαίδευση
 • τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
 • τις ιστοεξερευνήσεις ως διερευνητικές μαθησιακές εμπειρίες
 • το βίντεο και το διαδραστικό βίντεο ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης
 • τη σύγχρονη εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τις προεκτάσεις της στην εκπαίδευση και τη μάθηση
 • το προφίλ και τις ανάγκες των μαθητών του σήμερα και το ρόλο του εκπαιδευτή
 • τους στόχους της εκπαίδευσης και τις τάσεις για το 2030 σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • τις νέες τεχνολογίες (υπολογιστικό νέφος, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τεχνολογίες μαζικής συμμετοχής, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, ολογραφική προβολή, απτικές επαφές, κοινωνική υπολογιστική) στην εκπαίδευση
 • τις σύγχρονες και αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες (περιβάλλοντα εικονικών κόσμων, παιχνιδοποίηση και περιβάλλοντα ψηφιακών παιχνιδιών, εξατομικευμένη μάθηση, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης) για την ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών και το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης

Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζουν τη δομή, τη μορφή, τις λειτουργίες και το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου
 • αναπτύσσουν ιστότοπους χρησιμοποιώντας σύγχρονα online εργαλεία κατασκευής ιστότοπων
 • αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα εργαλεία για την ενσωμάτωση διαδραστικών στοιχείων σε ιστότοπους
 • δημιουργούν βίντεο με εναλλακτικούς τρόπους (καταγραφή οθόνης, βιντεοσκόπηση, σύνθεση πολυμεσικών στοιχείων) για εκπαιδευτική χρήση χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία
 • επεξεργάζονται βίντεο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων
 • δημιουργούν διαδραστικά βίντεο και βιντεομαθήματα χρησιμοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στα εξής:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες διαλέξεων και δύο ενότητες εργαστηριακών ασκήσεων:

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 1. Εξερευνώντας το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Οικοσύστημα: Το Διαδίκτυο, οι Πόροι, και η Εκπαιδευτική Τεχνολογία.
  Αυτή η ενότητα καλύπτει θέματα που αφορούν στο ρόλο του Διαδικτύου στην εκπαίδευση, στους ψηφιακούς πόρους, και στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Συγκεκριμένα, συζητούνται: η σημασία του Διαδικτύου για την εκπαίδευση και ο μετασχηματιστικός του ρόλος· διαδικτυακές ευκαιρίες μάθησης (MOOCs, online μαθήματα, και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι)· εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στον Ιστό και η συμβολή τους στην προαγωγή της ενεργού και αλληλεπιδραστικής μάθησης· εκπαιδευτικοί πόροι στον Ιστό· ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού· εξ αποστάσεως και μεικτή εκπαίδευση· Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης· οι ιστοεξερευνήσεις ως διερευνητικές μαθησιακές εμπειρίες.
 2. Η Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
  Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η εποχή η οποία διανύουμε, η οποία φέρνει νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Μεταξύ άλλων συζητούνται θέματα που άπτονται της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς και η επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη σύγχρονη εποχή. Αναλύονται οι προεκτάσεις της σύγχρονης εποχής στην εκπαίδευση και τη μάθηση, ενώ παρουσιάζονται τα πλέον σύγχρονα στατιστικά σε Ευρώπη και Ελλάδα. Χαρτογραφείται το προφίλ των μαθητών του σήμερα προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αποσαφηνίζεται ο ρόλος που θα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής στην νέα αυτή εποχή. Παρουσιάζονται επίσης, οι στόχοι της εκπαίδευσης και οι τάσεις για το 2030 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που αξιοποιούνται ή δύνανται να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά. Στόχος είναι η κατανόηση των συγχρόνων αυτών τεχνολογιών και των δυνατότητων που μπορούν να προσφέρουν στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και συζητούνται: οι τεχνολογίες/υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing), διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), τεχνολογίες μαζικής συμμετοχής (Crowdsourcing), εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, ολογραφική προβολή, απτικές επαφές, κοινωνική υπολογιστική (social computing).
 1. Ενισχύοντας τις μαθησιακές εμπειρίες μέσω σύγχρονων και αναδυόμενων τάσεων στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται σύγχρονες και αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες που δύνανται να ενισχύσουν τις μαθησιακές εμπειρίες και να επιδράσουν μετασχηματιστικά στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα συζητούνται τα περιβάλλοντα εικονικών κόσμων, η παιχνιδοποίηση και τα περιβάλλοντα ψηφιακών παιχνιδιών, η εξατομικευμένη μάθηση, και τέλος οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών ιστότοπων
  Αντικείμενο αυτού του εργαστηρίου αποτελούν τα online εργαλεία ανάπτυξης ιστότοπων, όπως τα Google Sites, Wix, κ.ά. Συζητούνται, επιδεικνύονται και δοκιμάζονται οι δυνατότητες και λειτουργίες τους και αναδεικνύεται το φιλικό στο χρήστη περιβάλλον διεπαφής τους. Επισημαίνεται η αξία των διαδραστικών στοιχείων σε ιστότοπους εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Συζητούνται επίσης ζητήματα προσβασιμότητας καθώς και σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ρόλο των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) για την υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικών ιστότοπων και του περιεχομένου τους.
 1. Ανάπτυξη διαδραστικών  μαθημάτων βασισμένων σε βίντεο
  Αντικείμενο του δεύτερου εργαστηρίου αποτελεί το βίντεο ως ψηφιακό μέσο/εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Συζητούνται θέματα σχετικά με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τους τρόπους εκπαιδευτικής του αξιοποίησης και παρουσιάζονται εργαλεία για τη δημιουργία και επεξεργασία βίντεο. Αναλύεται η έννοια του διαδραστικού βίντεο, ο ρόλος και η χρησιμότητά του ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Παρουσιάζονται και δοκιμάζονται ψηφιακά περιβάλλοντα για τη δημιουργία διαδραστικών βιντεομαθημάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ρόλο των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) για την υποστήριξη της ανάπτυξης διαδραστικών και μη εκπαιδευτικών βίντεο.