Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος:

ΜEK.3.2.2.4

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB110/Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν την έννοια, την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία και δυναμική της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο αιώνα.
 • να εισαχθούν στις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
 • να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα που εντάσσονται στο περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.
 • να περιγράφουν και να δομούν ένα «αξιολογικό πλαίσιο».
 • να διακρίνουν τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης.
 • να γνωρίζουν τους σύγχρονους τρόπους εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
 • να αναγνωρίζουν τις μορφές, τα μοντέλα και τα εργαλεία της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.
 • να επανασχεδιάζουν κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και να παρακολουθούν τη μαθησιακή πορεία, μέσω της ανάπτυξης ισχυρών μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
 • να αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία και τη δυναμική της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης ως εργαλείο μάθησης και ως μηχανισμό ανατροφοδότησης και βελτίωσης τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού.
 • να εξοικειωθούν με βασικές αρχές και τα κριτήρια της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου.
 • να περιγράφουν τις βασικές αρχές της Αυτοαξιολόγησης.
 • να περιγράφουν τη διαδικασία Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
 • να αναλύουν την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ).
 • να σχεδιάζουν και να προετοιμάζουν μια διδασκαλία.
 • να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τη συστηματική προσέγγιση των διαστάσεων της αξιολόγησης του μαθητή.
 • να περιγράφουν την έννοια «αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης.
 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή.
 • να γίνουν ικανοί να αξιοποιούν τα αξιολογικά ευρήματα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κριτική ανάλυση των Προγραμμάτων Σπουδών.
 • να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία/λογισμικά για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης (rubric, εννοιολογικός χάρτης, e-portfolio, τεστ αυτοαξιολόγησης.
 • να  περιγράφουν  την  προστιθέμενη  παιδαγωγική  αξία  και  δυναμική  της  ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης στη σημερινή Κοινωνία της Μάθησης (Learning Society) αποτελεί όχι μόνο η διδασκαλία χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, αλλά κυρίως η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (21st Century Skills), που θα επιτρέψουν σε κάθε εκπαιδευόμενο να γίνει ένας ανεξάρτητα σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση, αποτελώντας θεμελιώδη διδακτική διαδικασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει ως δυναμικό εργαλείο μάθησης και μηχανισμός ανατροφοδότησης για όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές, με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο:

 • Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».
 • Οριοθέτηση του αξιολογικού πλαισίου, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση κάθε αξιολογικής διαδικασίας.
 • Προσδιορισμός του αντικειμένου, του σκοπού, των στόχων και των κριτηρίων, βάσει των οποίων σχεδιάζεται και υλοποιείται η διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Είδη (Αρχική/Διαγνωστική, Διαμορφωτική, Τελική/Αθροιστική) και μορφές της αξιολόγησης (π.χ συμμετοχικές μορφές αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγηση, περιγραφικές μορφές αξιολόγησης).
 • Μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, με έμφαση στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
 • Χαρακτηριστικά της αξιολόγησης (αξιοπιστία, εγκυρότητα, συνέπεια, αντικειμενικότητα, διακριτικότητα, πρακτικότητα),
 • Τεχνικές αξιολόγησης και εργαλεία συλλογής αξιολογικών δεδομένων.
 • Τρόποι αξιοποίησης και δημοσιοποίησης των αξιολογικών δεδομένων.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και αξιολόγησης, (συνεχής παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας, ανίχνευση των αδυναμιών-ελλείψεων μέσω της ανάπτυξης ισχυρών μεταγνωστικών δεξιοτήτων: αυτορρύθμιση και η αυτό-αξιολόγηση)
 • Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (επανασχεδιασμός κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας).
 • Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.
 • Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού.
 • Θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
 • Δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Σύνδεση με εκπαιδευτικές αλλαγές και ανάπτυξη.
 • Δράσεις Διεθνών Οργανισμών για την προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
 • Σχέση εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • Λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τη διαδικασία της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης