Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.4

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB114/Σκοπός του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση & Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής» είναι η σύνδεση θεωρίας-πράξης, η αναστοχαστική πρακτική και αποτύπωση της παιδαγωγικής πράξης με την χρήση της τεχνολογίας, με τρόπους περισσότερο σύνθετους και καινοτόμους από εκείνους των βασικών τους σπουδών.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:

 • Σε επίπεδο γνώσεων θα:
  • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και θα μπορούν να διερευνούν και να εφαρμόζουν προγράμματα παιδαγωγικών σχεδίων δράσης με καινοτόμους ιδέες στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής και  εκπαίδευσης. Έχουν γνώση θεωριών της αναστοχαστικής πρακτικής και αξιολόγησης του  παιδαγωγικού έργου. Γνωρίζουν παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα του παιδαγωγικού έργου
 • Σε επίπεδο ικανοτήτων θα:
  • Έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να ταξινομούν και να εφαρμόζουν ανάλογες δράσεις για παιδιά διαφορετικών ηλικιών και  διαφορετικών ομάδων με επιστημονική ορθότητα και επιστημονική δεοντολογία.
  • Έχουν την ικανότητα με απλούς και πιο σύνθετους τρόπους να δημιουργούν τρόπους αποτύπωσης της παιδαγωγικής πράξης και να επιλύουν τυχόν προβλήματα σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται για μικρά παιδιά σε μουσεία.
  • Σχεδιάζουν με υπευθυνότητα και αυτονομία το παιδαγωγικό έργο και να το αξιολογούν με βάση ιεραρχημένα κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, να δημιουργούν τρόπους αποτύπωσής του, συνδυάζοντας τις γνώσεις τους (τεχνολογίας, παιδαγωγικής, αισθητικής κ.ά.) και να μπορούν να χειρίζονται τυχόν δυσκολίες.
  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της παρέμβασης αλλά και την ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης δυσκολιών,
 • Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα:
  • Κοινοποιούν τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της αποτύπωσης του παιδαγωγικού έργου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
  • Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται εστιάζοντας σε θέματα όπως:

 • Θεωρητική Βάση της Προσχολικής Αγωγής: Ανασκόπηση βασικών αρχών και θεωριών που διέπουν την προσχολική αγωγή.
 • Θεωρητικά ζητήματα, όπως η σύνδεση θεωρίας-πράξης
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων, σχεδίων δράσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών.
 • Παρατήρηση και Αξιολόγηση: Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων καταγραφής
 • Αξιολόγηση και Κριτήρια Ποιότητας: Πως γίνεται η αξιολόγηση του παιδαγωγικού έργου και ποια κριτήρια ποιότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημοσιοποίηση, Ζητήματα δεοντολογίας, τήρηση απορρήτου κλπ
 • Στόχοι της δημοσιοποίησης των καλών πρακτικών του έργου-Συνεργασία, εξωστρέφια. Αναστοχαστική πρακτική. Ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων και ανθρώπινων σχέσεων.
 • Συνεργασία με τους γονείς: για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής προόδου. Εμπλοκή γονέων στο παιδαγωγικό έργο και την δημοσιοποίηση του.
 • Προκλήσεις στην Προσχολική Αγωγή. Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής. Ερευνητικά δεδομένα για προτεινόμενα προγράμματα παρέμβασης.
 • Μεταβάσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Η σημασία των μεταβάσεων της προσχολικής ηλικίας και της διασύνδεσης οικογένειας- σχολείου- κοινότητας.
 • Διαδικασίες παιδαγωγικού έργου και αξιολόγησης σε τυπικά και μη μαθησιακά περιβάλλοντα (μουσείο, θέατρο κ.ά.). Παιγνιώδης μάθηση: τρόποι και υλικά.
 • Επίσης είναι υποχρεωτική η παρατήρηση και εμπλοκή του φοιτητή/τριας στο παιδαγωγικό πλαίσιο τουλάχιστον 20 ωρών σε επιλεγμένο φορέα Προσχολικής Αγωγής με σκοπό την αποτύπωση έργου και παρουσίασης του στην ομάδα της τάξης.
 • Δεν υπάρχει προτεινόμενη λίστα φορέων αλλά την ευθύνη εύρεσης κατάλληλου φορέα την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο/η φοιτητής/ήτρια, Πολλές φορές, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις, χρησιμοποιείται ο χώρος επαγγελματικής εργασίας του φοιτητή/τριας και βέβαια για την διευκόλυνση και κάποιων άλλων φοιτητών που δυσκολεύονται να βρουν χώρο υπάρχει σταθερά η πρόταση συνεργασίας με τον φορέα «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο». Απαραίτητη, ωστόσο κρίνεται η έγκριση του φορέα που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει προτείνει από τον/την Συντονιστή/ρια του μαθήματος.