Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.4

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB114/

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η πολυτροπική αποτύπωση και αξιολόγηση της παιδαγωγικής πράξης με την χρήση της τεχνολογίας.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματοςθα:

    1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και θα μπορούν να διερευνούν και να εφαρμόζουν προγράμματα παιδαγωγικών σχεδίων δράσης με καινοτόμους ιδέες στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
    2. Έχουν την ικανότητα με απλούς και πιο σύνθετους τρόπους να δημιουργούν τρόπους αποτύπωσης της παιδαγωγικής πράξης και να επιλύουν τυχόν προβλήματα σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται για μικρά παιδιά σε μουσεία.
    3. Σχεδιάζουν με υπευθυνότητα και αυτονομία το παιδαγωγικό έργο και να το αξιολογούν με βάση ιεραρχημένα κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, να δημιουργούν τρόπους αποτύπωσής του, συνδυάζονταςτις γνώσεις τους (τεχνολογίας, παιδαγωγικής, αισθητικής κ.ά.) και να μπορούν να χειρίζονται τυχόν δυσκολίες.
    4. Κοινοποιούν τα δεδομένα και τα συμπεράσματατης αποτύπωσης του παιδαγωγικού έργου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
    5. Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.