Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.3.1

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB116/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Καλλιόπη Κουνενού

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εφήβου. Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των συνομήλικων. Ψυχοδυναμικές αλληλεπιδράσεις

Ψυχολογικά προβλήματα σχετιζόμενα με την εφηβεία. Θεωρητικές προσεγγίσεις της εφηβικής ψυχοπαθολογίας. Ζητήματα επαγγελματικής ταυτότητας.

Μοντέλα κινδύνων, μέσων αντιμετώπισης και προσαρμογής στην εφηβεία: Κίνδυνοι, άγχος και σημαντικά περιστατικά. Συμβουλευτική παρέμβαση-Δεξιότητες επικοινωνίας και στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων.

 Συμβουλευτική  οικογένειας εφήβων μαθητών.  Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.