Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.2

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB112/


Καθηγητές Μαθήματος

Μουσένα Ελένη


Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναφορικά με καινοτόμες και δημιουργικές εφαρμογές με τη χρήση της τεχνολογίας σε παιδαγωγικές πρακτικές της Προσχολικής Αγωγής. 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών με τη χρήση της τεχνολογίας στο παιδαγωγικό έργο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο έρευνας δράσης  θα πλαισιώνουν το παιδαγωγικό έργο με καινοτόμους και δημιουργικές δράσεις.
 • Είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις εφαρμογών της τεχνολογίας στην παιδαγωγική πρακτική.
 • Αναγνωρίζουν  τη θετική συνεισφορά της τεχνολογίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με ειδικές δεξιότητες. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Έχουν ικανότητες να αξιοποιούν την πληροφορία σε μορφές μάθησης στην προσχολική ηλικία με καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες και αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά.
 • Να οργανώνουν «κέντρα ενδιαφέροντος» στα παιδιά με νέα μέσα τεχνολογίας, να καταγράφουν και να μελετούν την συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με τους τομείς ανάπτυξης, παρατηρώντας και καταγράφοντας συστηματικά και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
 • Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση, την κατανόηση και τις ικανότητές τους  για επίλυση προβλημάτων σε εφαρμογές σε γνώριμο ή μη περιβάλλον, εντός του γνωστικού τους πεδίου ή άλλου συναφούς με αυτό. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Έχουν τις  ικανότητες να εντάξουν την νέα τεχνολογία με ποικίλες μορφές και τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας (δημιουργική απασχόληση, γλώσσα, γραφή, τέχνες.)
 • Είναι σε θέση να κοινοποιούν το σκεπτικό της παιδαγωγικής διαδικασίας που επιλέγουν και τα συμπεράσματά τους τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
 • Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ψηφιακή Επικοινωνία.
 • Δημιουργικότητα, θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Καινοτομία, Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες. Αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά για την προσχολική ηλικία.
 • Παιδαγωγική πράξη και ψηφιακή πραγματικότητα – Η Παιδαγωγική των ψηφιακών μέσων – Τεχνολογικός εγγραμματισμός στην προσχολική ηλικία.
 • Παιχνιώδεις  μορφές μάθησης στην προσχολική ηλικία.
 • Μηνύματα και σήματα στον ψηφιακό κόσμο –Μορφές έκφρασης και δημιουργικότητας με τη χρήση ΤΠΕ.
 • Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές πρακτικές: δυνητικά οφέλη και περιορισμοί για τους παιδαγωγούς του μέλλοντος.
 • Γλώσσα, Δημιουργική γραφή, Ψηφιακό παιδικό βιβλίο. Εικαστικές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ.
 • Προσεγγίζοντας θέματα από τον φυσικό κόσμο με τη χρήση ΤΠΕ.
 • Προσεγγίζοντας θέματα από τον κοινωνικό κόσμο με τη χρήση ΤΠΕ.
 • Ψηφιακή πολιτότητα και εκπαίδευση.
 • Ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας και προσβασιμότητας  στην εκπαίδευση.