Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB112/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουσένα Ελένη

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας με τη χρήσητης τεχνολογίας σε παιδαγωγικές πρακτικές της Προσχολικής Αγωγής.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

  1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση της Παιδαγωγικής πράξης που βασίζεται στον πρώτο κύκλο σπουδών και εκτείνεται περαιτέρω. Θα έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών με τη χρήση της τεχνολογίας στο παιδαγωγικό έργο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο έρευνας δράσης θα πλαισιώνουν το παιδαγωγικό έργο με καινοτόμους και δημιουργικές δράσεις.
  2. Είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις εφαρμογών της τεχνολογίας στην παιδαγωγική πρακτική.
  3. Έχουν ικανότητες να αξιοποιούν την πληροφορία σε μορφές μάθησης στην προσχολική ηλικία με καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες και αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά.
  4. Να οργανώνουν «κέντρα ενδιαφέροντος» στα παιδιά με νέα μέσα τεχνολογίας, να καταγράφουν και να μελετούν την συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με τους τομείς ανάπτυξης, παρατηρώντας και καταγράφοντας συστηματικά και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
  5. Έχουν τις ικανότητες να εντάξουν την νέα τεχνολογία με ποικίλες μορφές και τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας(δη μιουργική απασχόληση, γλώσσα, γραφή, τέχνες .
  6. Αναγνωρίζουν τη «θετική» συνεισφορά της τεχνολογίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με ειδικές «δεξιότητες». Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση, την κατανόηση και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε εφαρμογές σε γνώριμο ή μη περιβάλλον, εντός του γνωστικού τους πεδίου ή άλλου συναφούς με αυτό.
  7. Είναι σε θέση να κοινοποιούν το σκεπτικό της παιδαγωγικής διαδικασίας που επιλέγουν και τα συμπεράσματά τους τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
  8. Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.