Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
MYK.4.1.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υποχρεωτικό Μάθημα 5 15 Δελή Ερμιόνη
MYK.4.1.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό Μάθημα 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.4.2.1 Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υποχρεωτικό Μάθημα 5 15 Δελή Ερμιόνη
ΜΕΚ.4.2.2.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος
ΜΕΚ.4.2.2.2 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 15 Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Παπαγεωργίου Ευσταθία
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.4.3.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υποχρεωτικό Μάθημα 52 15 Δελή Ερμιόνη
ΜΥΚ.4.3.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό Μάθημα 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος