Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
MYK.4.1.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
MYK.4.1.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.4.2.1 Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
ΜΕΚ.4.2.2.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ε 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος
ΜΕΚ.4.2.2.2 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες Ε 15 Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Δρ. Παπαγεωργίου Ευσταθία
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.4.3.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
ΜΥΚ.4.3.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος