Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥΕ.4.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη 10  
ΜΥΕ.4.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20