Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.1.4 Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 8  
ΜΥ.1.3 Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 8  
ΜΥ.1.2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 8  
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6  

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8  
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6  
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6  
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10  
Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική 8  
ΜΥΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6  
ΜΥΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6  
ΜΥΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10  
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική 6  
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση 8  
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6  
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6  
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών 6  
ΜΕΚ.3.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥΕ.4.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη 10  
ΜΥΕ.4.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20