Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για τους εισακτέους του Ζ’ (έβδομου) κύκλου του ΔΠΜΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για τους εισακτέους του Ζ’ (έβδομου) κύκλου του ΔΠΜΣ

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Ενημερώνονται οι επιλεχθείσες φοιτήτριες και επιλεχθέντες φοιτητές του ζ΄ (έβδομου) κύκλου του ΔΠΜΣ (εκκίνηση κύκλου το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 – Μάρτιος 2022) σχετικά με το δικαίωμά τους σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με ενδεχόμενο δικαίωμα τους, καθώς και για τις απαραίτητες διαδικασίες, παραθέτουμε, στη συνέχεια της ανακοίνωσης, τα κάτωθι:

1) Την με αριθ. 131757/Ζ1/02-08-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά και η ακολουθητέα διαδικασία.

2) Την με αριθ. 79803/Ζ1/05.07.2020 (ΦΕΚ 2988/τ.Β΄/08.07.2020) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα κρίσιμα ποσά ατομικού και οικογενειακού ισοδύναμου εισοδήματος, που αποτελούν κριτήρια απαλλαγής.

3) Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ακολουθητέα διαδικασία.

4) Το έντυπο αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

5) Την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.

Εφόσον φοιτήτρια ή φοιτητής εμπίπτει στις περιπτώσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, θα πρέπει:

  • να συμπληρώσει, υπογράψει και υποβάλει τα επισυναπτόμενα έντυπα:

 «Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης» και «Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από τέλη φοίτησης»,

  • να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5 της με αριθ. 131757/Ζ1/02-08-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) επισυναπτόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Τα ανωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν
από Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, έως και  την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr , με θέμα:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (π.χ.: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ).

Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο σε ευκρινή αρχεία τύπου .pdf. Άλλου τύπου αρχεία (αρχεία φωτογραφίας, π.χ. .jpeg , αρχεία κειμένου τύπου .doc)  δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όσες και όσοι δεν επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή, μπορούν να περάσουν από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτήριο 10, 1ος όροφος, γραφείο Κ10.113) ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρες 11:00-15:00, προκειμένου να παραδώσουν εντύπως τα δικαιολογητικά απαλλαγής.

 

Ακολουθητέα διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Υπουργική Απόφαση απαλλαγής τελών φοίτησης 2021 2022

Υπουργική Απόφαση Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών