ΦΕΚ έγκρισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

ΦΕΚ έγκρισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019) (pdf)