Διδακτικό Προσωπικό

Τα προσφερόμενα μαθήματα υποστηρίζονται από Ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένου κύρους με πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ είναι εκτός των μελών ΔΕΠ των δύο Τμημάτων και του Ιδρύματος γενικότερα, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, Ερευνητές, Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Σχολικοί Σύμβουλοι με αντίστοιχα προσόντα, όλοι καταξιωμένοι επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν και εξαιρετικοί διδάσκοντες και παιδαγωγοί. Μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων και κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών, οι διδάσκοντες μεταδίδουν γνώσεις και δεξιότητες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βασισμένες στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που διασφαλίζουν τον διαλεκτικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.