Αντικείμενο−Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε πτυχιούχους της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στη Γενική αλλά και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή/και στην αγωγή και φροντίδα παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες σε πεδία αιχμής, όπως της Παιδαγωγικής, της Γενικής και Ειδικής Διδακτικής, της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, και να διαθέτουν κριτική επίγνωση των ζητημάτων που αναδύονται στα ανωτέρω πεδία και στη διασύνδεσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες και τις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μεγιστοποίηση της δυναμικής των αποφοίτων του στον εκπαιδευτικό χώρο, αφενός μέσω της απόκτησης μιας ολιστικής προσέγγισης στη σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη και στις διαδικασίες Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, αφετέρου μέσω της επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητριών/φοιτητών στα ανωτέρω γνωστικά πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δ.Π.Μ.Σ. εστιάζει μεν στη γεφύρωση των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών με τους διάφορους τομείς της Εκπαίδευσης, στοχεύει δε στη διάχυση σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων μέσα από τη θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Η συμβολή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Τεχνολογικών Εφαρμογών τους, είναι καθοριστικής σημασίας για το Πρόγραμμα, διότι διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να υποστηρίξει μια τέτοιου είδους προσέγγιση αλλά και τον απαραίτητο υψηλής τεχνολογίας εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό για να προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές εξειδικευμένη γνώση σε τομείς της Βιολογίας, της Νευροβιολογίας, της Γενετικής κλπ.. Όπως τεκμηριώνεται από σύγχρονες μελέτες, οι ανωτέρω τομείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και αναπλαισιώνουν πεδία όπως η Ειδική Αγωγή και η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Η προσέγγιση αυτή είναι πρωτοποριακή, σύγχρονη και μοναδική στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Μία επιπλέον σπουδαία καινοτομία του Δ.Π.Μ.Σ. έγκειται στο ότι ενσωματώνει λειτουργικά την ενταξιακή/συμπεριληπτική διάσταση στο Πρόγραμμα Σπουδών του και με τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τις σύγχρονες, εθνικές και διεθνείς επιταγές για την

προαγωγή της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης και την άρση των εμποδίων ως προς την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση της ενταξιακής/συμπεριληπτικής διάστασης, το Δ.Π.Μ.Σ. εναρμονίζεται, μεταξύ άλλων, με:

 • το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε μια ποιοτική, συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση,
 • τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2021-2030, που προάγει τις αρχές της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης,
 • το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης, προς όφελος των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και την υλοποίηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην προαγωγή του συμπεριληπτικού/ενταξιακού στόχου,
 • το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, το οποίο θέτει την ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση ως έναν εκ των κεντρικών αξόνων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφαρμογής πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης καθώς και εξατομικευμένων παρεμβάσεων.

 

Επιπλέον, η ενταξιακή/συμπεριληπτική διάσταση του Προγράμματος στοχεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς αλλά και τους συναφείς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ειδικής αγωγής και ευρύτερα της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ζητήματα άμεσα συναφή με τον εν λόγω χώρο, όπως, μεταξύ άλλων, σε εκείνα:

 1. των θεωρητικών προσεγγίσεων στον χώρο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής/συμπεριληπτικής εκπαίδευσης,
 2. των εξειδικευμένων εφαρμογών της Νευροεπιστήμης και της Γενετικής στον χώρο των αναπτυξιακών διαταραχών (π.χ. στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), στην Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή – δυσλεξία, στη δυσαριθμησία, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)),
 3. της ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής,
 4. της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητριών/μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 5. της μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια,
 6. του σχεδιασμού και εφαρμογής των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού για την μάθηση,
 7. του σχεδιασμού και της υλοποίησης στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης,
 8. της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών παρέμβασης (θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) αλλά και της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.