Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση».

Ο μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι ενιαίος και θα αναγράφει την κατεύθυνση «Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής» ή «Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, την κατεύθυνση που επέλεξε, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα.