Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος, με αναφορά την ειδίκευση σπουδών που ακολουθήθηκε («Ειδίκευση Προσχολικής Αγωγής» ή «Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ή «Ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»).

Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, την κατεύθυνση που επέλεξε, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα.