Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος, με αναφορά την ειδίκευση σπουδών που ακολουθήθηκε («Ειδίκευση Προσχολικής Αγωγής» ή «Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ή «Ειδίκευση Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»).

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.