Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900€) και δύνανται να καταβληθούν εφ’ άπαξ ή με τους εξής τρόπους :

α) σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή

β) σε έως και δεκαπέντε (15) άτοκες δόσεις των διακοσίων εξήντα ευρώ (260€) με χρήση πιστωτικής κάρτας.