Φοίτηση-Κόστος


Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση». Ο μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι ενιαίος και θα αναγράφει την κατεύθυνση «Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής» ή «Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, την κατεύθυνση που επέλεξε, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα.

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ή οκτώ (8) εξάμηνα, για την πλήρη ή μερική φοίτηση, αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης). Το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση (Προσχολικής Αγωγής ή Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, για την πλήρη φοίτηση, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 90 ECTS στον φοιτούντα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο για την πλήρη φοίτηση, αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτούντα. Η φοίτηση δύναται να ανασταλεί για σοβαρό λόγο που εξετάζεται από την ΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των διδάκτρων.

Γλώσσα διδασκαλίας

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην Ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και στα αγγλικά.

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας στο Αιγάλεω. Για την κατεύθυνση της Προσχολικής Αγωγής γίνεται χρήση  εγκαταστάσεων στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα».

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΙ Αθήνας θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).

Δίδακτρα

Τα συνολικά δίδακτρα και για τα 2 (δύο) Ακαδημαϊκά Έτη φοίτησης ανέρχονται σε  €3.500.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

α) Σε (4) τέσσερις δόσεις ως εξής: πρώτη δόση €950 με την εγγραφή, δεύτερη δόση €850 με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τρίτη δόση €850 με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τέταρτη δόση €850 με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.

β) Σε (20) είκοσι άτοκες δόσεις των €175 με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;