Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΚ.4.2.2.1

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

20

Μονάδες ECTS:

15


Καθηγητές Μαθήματος

Καρκαλούσος Πέτρος


Ο σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (φοιτητικής έρευνας) είναι η αναμόχλευση και η επισκόπηση της μέχρι τώρα αποκτηθείσας γνώσης, η οριοθέτηση και η μελέτη κάποιου προβλήματος, η ερμηνεία κάποιο φαινομένου ή κατάστασης και ο συνδυασμός των παραπάνω, ανάλογα με το θέμα και την ικανότητα του φοιτητή στην ανάλυση, τη σύνθεση και τη λογική επεξεργασία των δεδομένων. Οι συνηθέστερες προσεγγίσεις είναι η ερευνητική βιβλιογραφική εργασία, το πείραμα, η μελέτη διαφόρων περιπτώσεων και οι δημοσκοπήσεις.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι οι παρακάτω:

 • Η ενίσχυση της ικανότητας του μεταπτυχιακού φοιτητή να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα.
 • Η ενίσχυση της μάθησης, μέσω της μελέτης και της επεξεργασίας ενός σημαντικού προβλήματος και η απόκτηση νέων γνώσεων που προέρχονται από τη μελέτη.
 • Η ενίσχυση της ικανότητας του μεταπτυχιακού φοιτητή να μπορεί να δίνει μια πλήρη και ορθή λύση στα προβλήματα, που πιθανόν αναφύονται.
 • Η εξάσκηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο να αναζητά, να διερευνά, να επιλέγει, να χρησιμοποιεί και να καταγράφει στοιχεία από βιβλιογραφικές πηγές.
 • Η εξάσκηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στην συγγραφή και παρουσίαση ενός κειμένου με στοιχεία και από βιβλιογραφικές πηγές, χωρίς να μετατρέπεται η έννοια των πληροφοριών του πρωτότυπου από το οποίο πήρε τις πληροφορίες.
 • Η εκπαίδευση του μεταπτυχιακού φοιτητή στην ικανότητα της συγγραφής όχι μόνον μιας πτυχιακής εργασίας αλλά κάθε είδους κειμένου που να χρειάζεται να εμπεριέχει επιστημονική σκέψη, παρουσίαση θέσεων και προτάσεων, υποβολή νέων ιδεών και κατευθύνσεων και εν γένει, κάθε είδος κειμένου, που να εξυπηρετεί την επιστημονικότητα του συντάκτη του και την προώθηση των ιδεών και των προτάσεών του.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής χωρίζεται σε δύο ή τρία μέρη:

 • Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών με μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας.
 • Πειραματικό μέρος, αν αυτό απαιτείται από το θέμα της πτυχιακής.
 • Συγγραφή ενός κειμένου που θα συμπυκνώσει με εμπεριστατωμένο τρόπο την άποψη που διαμορφώνεται από την μελέτη της βιβλιογραφίας, ή/και τα δεδομένα που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία.

Η αξία της πτυχιακής εργασίας δεν καθορίζεται από τον αριθμό των σελίδων, αν και ένας ελάχιστος αριθμός σελίδων είναι απαραίτητος. Ακριβέστερο θα ήταν το να προσδιοριστεί ένας αριθμός λέξεων που θα χρειαστεί να περιλαμβάνει το κείμενο για να θεωρείται πλήρες και ικανοποιητικό. Ειδικότερα, ορίζονται οι 20.000 λέξεις ως ο ελάχιστος αριθμός λέξεων καθαρού κειμένου, χωρίς να περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία, τα σχήματα, οι πίνακες κλπ. Εξειδικευμένα θέματα πιθανόν να μπορούν να καλύπτονται με μικρότερο μέγεθος κειμένου. Σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ευθύνη του εισηγητή και της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής να αποφασίσει για την πληρότητα κάλυψης του θέματος και την αποδοχή της πτυχιακής εργασίας.

Είναι αυτονόητο ότι τη μεγαλύτερη ή μικρότερη αποδοχή και επιτυχία της πτυχιακής, την δίνει η ποιότητα της δουλειάς και το κριτήριο της ποιότητας είναι αυτό που πρέπει να κυριαρχεί, εκτός των άλλων.