ΦΕΚ Τροποποίησης 5315/17-11-2021

ΦΕΚ Τροποποίησης 5315/17-11-2021 (pdf)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8363/20-08-2018 (B 5312) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής περί έγκρισης Διιδρυματικού Προγράμματος Με- ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επι- στημών, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ- τικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώ- τατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ- παίδευσης Αθήνας.