Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών και στην αγγλική, ύστερα από απόφαση της Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ..