Όργανα Διοίκησης

-Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή
 
-Συντονιστική Επιτροπή
 
-Διευθύντρια Μεταπτυχιακού 
 
-Αναπληρωτής Διευθυντής Μεταπτυχιακού