ΦΕΚ Τροποποίησης 4905/22-10-2021

ΦΕΚ Τροποποίησης 4905/22-10-2021 (pdf)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 απόφα- σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 1369) Κανονισμός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τε- χνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανε- πιστημίου Δυτικής Αττικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας.