Γιατί να το προτιμήσω

 • Εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους του πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 4319/τ.Β’/12-08-2022).
 • Εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης  διαπιστωμένη συνάφεια  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΦΕΚ 308/τ. Β’/25-01-2023).
  • Μέσω της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης προσφέρει ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων και ομάδων πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Σπουδών, παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω τηλεκπαίδευσης σύγχρονα με την δια ζώσης εκπαίδευση.
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων (20) στο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.
 • Αποδίδει τον ανώτατο αριθμό μορίων (4) στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.
 • Έχει άριστη αξιολόγηση από τους εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριές του.
 • Έχει υψηλή ζήτηση από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων στις κατευθύνσεις Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.
 • Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (Μικροδιδασκαλία/Διδασκαλία).
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
 • Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να είναι ικανοί/ικανές να διοργανώνουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 • Προετοιμάζει για τον 3ο κύκλο σπουδών Διδακτορικού Διπλώματος.
 • Μοριοδότηση και ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής για τους/τις αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
 • Πρακτική άσκηση σε δημόσια σχολεία και φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.