Γιατί να το προτιμήσω

 • Εξασφαλίζει στους αποφοίτους του πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ. Β’/14- 10-2019).
 • Εξασφαλίζει στους αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης  διαπιστωμένη συνάφεια  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) (ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04-2021).
 • Μέσω της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης προσφέρει ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ομάδων πληθυσμού με αναπηρία.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Σπουδών, παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω τηλεκπαίδευσης σύγχρονα με την δια ζώσης εκπαίδευση.
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων (20) στο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.
 • Αποδίδει τον ανώτατο αριθμό μορίων (4) στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.
 • Έχει άριστη αξιολόγηση από τους εν ενεργεία φοιτητές του.
 • Έχει υψηλή ζήτηση από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων στις κατευθύνσεις Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.
 • Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (Μικροδιδασκαλία/Διδασκαλία).
 • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
 • Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να διοργανώνουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 • Προετοιμάζει για τον 3ο κύκλο σπουδών Διδακτορικού Διπλώματος.
 • Μοριοδότηση και ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
 • Πρακτική άσκηση σε δημόσια σχολεία και φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.