Διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης ψηφιακών υπογραφών

Το προσωπικό Ψηφιακό Πιστοποιητικό διευκολύνει την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απαιτούν την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ανταλλαγής μηνυμάτων και την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας. Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά ενέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έγκυρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, την ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογιών μαθημάτων, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, την πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, την παραλαβή πιστοποιητικών από φοιτητές -αποφοίτους που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, την κρυπτογράφηση δεδομένων και επιτυγχάνει μείωση του διοικητικού κόστους.

Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορεί να αποκτήσει ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Class A:πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. USB token) και χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε συστήματα όπως αυτό της ηλεκτρονικής γραμματείας του ΠαΔΑ ή για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.
  • Class B:πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως η ψηφιακή υπογραφή εγγράφων (για όπου δεν απαιτείται υποχρεωτικά χρήση υπογραφής τύπου Α). Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο. Απαιτείται η εγκατάστασή τους σε Η/Υ για να χρησιμοποιηθούν.

Δείτε αναλυτικά όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής στη σελίδα του Πανεπιστημίου https://www.uniwa.gr/psifiaki-ypografi/