Πρόγραμμα Σπουδών

Στο πρώτο (α΄) και δεύτερο (β΄) εξάμηνο του ΔΠΜΣ διεξάγονται (διά ζώσης ή/και μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης) μαθήματα κορμού, κοινά και για τις τρεις ειδικεύσεις.

Στο τρίτο (γ΄) και στο τέταρτο (δ΄) εξάμηνο τα μαθήματα εξειδικεύονται, ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών που έχει επιλεγεί από τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες («Προσχολικής Αγωγής», «Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»).

Στο τέταρτο (δ΄) εξάμηνο σπουδών υλοποιείται Πρακτική Άσκηση ή/και Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών εκάστης ειδίκευσης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μαθημάτων, σε υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων ή/και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με στόχο να συγκεντρώσουν τις 120 ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS), απαραίτητες για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών και για την αποφοίτησή τους.

Επιπλέον,

  • Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξασφαλίζουν τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο.
  • Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες, η εκπόνησή της είναι υποχρεωτική στις ειδικεύσεις «Προσχολικής Αγωγής» και «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης», κατατίθεται κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους σπουδών και υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Δείτε αναλυτικά το NEO πρόγραμμα σπουδών

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου (β΄) εξαμήνου σπουδών, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να επιλέξει, πέραν των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων (ΜΥ.2.1, ΜΥ.2.3 και ΜΥ.2.4), και ένα εκ των δύο (2) προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής (ΜΕΥ.2.2.1 ή ΜΕΥ.2.2.2), ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου (γ΄) εξαμήνου σπουδών:

  • στις ειδικεύσεις «Προσχολικής Αγωγής» και «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις συγκεκριμένες ειδικεύσεις, χωρίς δυνατότητα επιλογής.
  • Στην ειδίκευση «Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες καλούνται να επιλέξουν, πέραν του υποχρεωτικού μαθήματος της ειδίκευσης (MΥΚ.3.2.1), δύο ή τρία μαθήματα από τα πέντε (5) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης (ΜEK.3.2.2.1, ΜEK.3.2.2.2, ΜEK.3.2.2.3, ΜEK.3.2.2.4, ΜEK.3.2.2), ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια του τετάρτου (δ΄) εξαμήνου σπουδών:

  • Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις ειδικεύσεις «Προσχολικής Αγωγής» και «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» υποχρεούνται σε υλοποίηση του δευτέρου μέρους της Πρακτικής Άσκησης και στην Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
  • Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην ειδίκευση «Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» καλούνται να επιλέξουν, πέραν της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης (MΥΚ.4.2.1), την Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΜΕΚ.4.2.2.1) ή το μάθημα «Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες» (ΜΕΚ.4.2.2.2).

Επιπλέον, κατά το δεύτερο έτος Σπουδών, δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πλέον των μαθημάτων της ειδίκευσής τους, να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι και δύο μαθήματα από άλλη κατεύθυνση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.