Έντυπα – Αιτήσεις

Από τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να κατεβάσετε αιτήσεις προς την γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Αφού συμπληρωθούν καταλλήλως θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο secedutech@uniwa.gr με τη μορφή Word (doc, docx) ή PDF

  1. Γενική Αίτηση
  2. Γενική Αίτηση Φοιτητή
  3. Τελετή Καθομολόγησης
  4. Τελετή Καθομολόγησης (προς το Τμήμα)
  5. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας
  6. Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας
  7. Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής
  8. Πιστοποίηση Επάρκειας Υπολογιστή αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ