Έντυπα – Αιτήσεις

Από τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να κατεβάσετε αιτήσεις προς την γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Αφού συμπληρωθούν καταλλήλως θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο secedutech@uniwa.gr με τη μορφή Word (doc, docx) ή PDF

  1. Γενική Αίτηση Φοιτη
  2. Τελετή Καθομολόγησης (προς το Τμήμα)
  3. Αίτηση χορήγησης πιστοποίησης επάρκειας γνώσης Η/Υ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ