Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.

Το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε:

(Α) Επαγγελματίες της αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας, δημόσιας και ιδιωτικής.

(B) Επαγγελματίες της εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής), δημόσιας και ιδιωτικής.

  • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.


(Γ) Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας.

(Δ) Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή ήδη απασχολούνται με την:

  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική εξειδίκευση, κατάρτιση και
  • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης-επανεκπαίδευση, ενδο-εταιρική επιμόρφωση και κατάρτιση, κ.ά.


(E) οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/η ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση ή και την αγωγή και φροντίδα της προσχολικής ηλικίας:

  • Να αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και προσφέρονται συμβατικά ή/και από απόσταση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας στην εκπαίδευση
  • Να ενισχύσει τα επαγγελματικά του προσόντα, αποκτώντας νέες γνώσεις (ή επικαιροποιώντας τις ήδη υπάρχουσες) στην Παιδαγωγική Επιστήμη με τη συνέργεια των Νέων Τεχνολογιών και προσεγγίσεων από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών.