Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι του Δ.Π.Μ.Σ. που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
  Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας για την προτεραιότητα των κατευθύνσεων επιλογής σας και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική σας εμπειρία πάνω σε αυτό. Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Άλλα δικαιολογητικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι του Δ.Π.Μ.Σ. που θέλουν να υποβάλλουν έντυπα την αίτησή τους, καλούνται να επισυνάψουν σε αυτήν:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας για την προτεραιότητα των κατευθύνσεων επιλογής σας και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική σας εμπειρία πάνω σε αυτό. Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Άλλα δικαιολογητικά

 

Αντί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Υποβολής Υποψηφιότητας» μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας και να την αποστείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε εντύπως μέσω ταχυδρομείου.