Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. που πρόκειται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής τους, καλούνται να αναρτήσουν στα σχετικά πεδία ή να προσκομίσουν έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Τίτλο/Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 • Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου υποψηφίου.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά ερευνητικού και συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 • Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).
 • Άλλα δικαιολογητικά, με τα οποία ο/η υποψήφιος θεωρεί πως θα υποστηριχθεί επιπλέον η αίτηση υποψηφιότητάς του/της στο Δ.Π.Μ.Σ. .

Αν δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην «Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας», μπορείτε, εναλλακτικά, να κατεβάσετε την «Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας», να τη συμπληρώσετε, υπογράψετε  και να την αποστείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε εντύπως, μέσω ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να υποβάλλουν έντυπα ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την αίτησή τους, καλούνται να επισυνάψουν σε αυτήν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο.
 • Τίτλο/Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
 • Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου υποψηφίου.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά ερευνητικού και συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 • Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

Έντυπη Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας