Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. που πρόκειται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής τους, καλούνται να αναρτήσουν στα σχετικά πεδία ή να προσκομίσουν έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
  [Εξηγήστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων». Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας για την προτεραιότητα της ειδίκευσης επιλογής σας και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική σας εμπειρία πάνω σε αυτό. Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ.]
 • Αποδεικτικά τυχόν συγγραφικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άλλα δικαιολογητικά

Αν δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην «Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας», μπορείτε, εναλλακτικά, να κατεβάσετε την «Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας», να τη συμπληρώσετε, υπογράψετε  και να την αποστείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε εντύπως, μέσω ταχυδρομείου.

Έντυπη Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να υποβάλλουν έντυπα ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την αίτησή τους, καλούνται να επισυνάψουν σε αυτήν:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
  [Εξηγήστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων». Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας για την προτεραιότητα της ειδίκευσης επιλογής σας και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική σας εμπειρία πάνω σε αυτό. Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ.]
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά τυχόν συγγραφικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άλλα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας