Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
MΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜΕΥ.2.2.1 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 8 Μουντρίδου Μαρία, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜΕΥ.2.2.2 Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 8 Μουντρίδου Μαρία
ΜΥ.2.3 Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Δελή Ερμιόνη
ΜΥ.2.4 Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος