Χρονική Διάρκεια Σπουδών – ECTS

Η χρονική διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (έκαστο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας), τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες/ECTS και στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης και για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), εφόσον υπάρχει.

Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για τη λήψη του Διπλώματος Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατ’ ελάχιστο, και έως έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα το μέγιστο. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της Ε.Π.Σ., χωρίς ο χρόνος αυτός να υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

Το Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

Η επιτυχής ολοκλήρωση φοίτησης διαπιστώνεται από την επιτυχή επίδοση στα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. (συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης) και την επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, όπου προβλέπεται.