Χρονική Διάρκεια Σπουδών – ECTS

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ή οκτώ (8) εξάμηνα, για την πλήρη ή μερική φοίτηση, αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης).

Το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση (Προσχολικής Αγωγής ή Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, για την πλήρη φοίτηση, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 90 ECTS στον φοιτούντα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο για την πλήρη φοίτηση, αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτούντα.

Η φοίτηση δύναται να ανασταλεί για σοβαρό λόγο που εξετάζεται από την ΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των διδάκτρων.