Χρονική Διάρκεια Σπουδών – ECTS

Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης).

Το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο και στο τέταρτο εξάμηνο το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδίκευση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση ή/και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η φοίτηση δύναται να ανασταλεί για σοβαρό λόγο που εξετάζεται από την ΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των τελών φοίτησης.