Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.4.3.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
ΜΥΚ.4.3.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος