Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Μουσένα Ελένη
ΜΥ.1.2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Μουντρίδου Μαρία
ΜΥ.1.3 Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Κουνενού Καλλιόπη
ΜΥ.1.4 Νευρο-επιστήμη και Ειδική Αγωγή Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
MΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜΕΥ.2.2.1 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 8 Μουντρίδου Μαρία, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜΕΥ.2.2.2 Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 8 Μουντρίδου Μαρία
ΜΥ.2.3 Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Δελή Ερμιόνη
ΜΥ.2.4 Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Σιδηροπούλου Τρυφαίνη
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής Υποχρεωτικό Μάθημα 3 10 Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Μουσένα Ελένη
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική Υποχρεωτικό Μάθημα 3 10 Κουνενού Καλλιόπη
ΜEK.3.2.2.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 10 Φαμέλης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 10 Πόλκας Λάμπρος
ΜEK.3.2.2.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Ξάνθος Θεόδωρος
ΜEK.3.2.2.4 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Κασιμάτη Αικατερίνη, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Φραγκούλης Ιωσήφ
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
MYK.3.3.1 Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες Υποχρεωτικό Μάθημα 2 8 Χριστοπούλου Αθηνά-Άννα, Παπαγεωργίου Ευσταθία
MYK.3.3.2 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση και Εποπτευό- μενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υποχρεωτικό Μάθημα 91 22 Δελή Ερμιόνη
Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
MYK.4.1.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υποχρεωτικό Μάθημα 5 15 Δελή Ερμιόνη
MYK.4.1.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό Μάθημα 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.4.2.1 Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υποχρεωτικό Μάθημα 5 15 Δελή Ερμιόνη
ΜΕΚ.4.2.2.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος
ΜΕΚ.4.2.2.2 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 15 Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Παπαγεωργίου Ευσταθία
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.4.3.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υποχρεωτικό Μάθημα 52 15 Δελή Ερμιόνη
ΜΥΚ.4.3.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό Μάθημα 20 15 Καρκαλούσος Πέτρος