Πρόγραμμα Σπουδών

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις Υ 8 Δρ. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη Υ 6 Δρ. Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου Υ 6 Δρ. Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής Y 10 Δρ. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Δρ. Μουσένα Ελένη
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική Υ 10 Δρ. Κουνενού Καλλιόπη
ΜEK.3.2.2.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε 10 Δρ. Φαμέλης Ιωάννης, Δρ. Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Ε 10 Δρ. Πόλκας Λάμπρος
ΜEK.3.2.2.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών Ε 5 Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος
ΜEK.3.2.2.4 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ε 5 Δρ. Κασιμάτη Αικατερίνη, Δρ. Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση Ε 5 Δρ. Φραγκούλης Ιωσήφ
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
MYK.3.3.1 Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες Υ 8  
MYK.3.3.2 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση και Εποπτευό- μενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υ 22 Δρ. Δελή Ερμιόνη

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
MYK.4.1.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
MYK.4.1.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.4.2.1 Πρακτική Άσκηση – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
ΜΕΚ.4.2.2.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ε 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος
ΜΕΚ.4.2.2.2 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλίες Ε 15 Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Δρ. Παπαγεωργίου Ευσταθία
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.4.3.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υ 15 Δρ. Δελή Ερμιόνη
ΜΥΚ.4.3.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15 Δρ. Καρκαλούσος Πέτρος