Συνάφεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εξασφάλιση διαπιστωμένης συνάφειας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στους αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 

Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης “Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης” του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος διαθέτουν συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση


Με την «18η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/08-04-2019 (Β’ 1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Φ.Ε.Κ. 308/τ.Β’/25-01-2023), διαπιστώνεται η συνάφεια της ειδίκευσης «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του Δ.Π.Μ.Σ. με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

ΦΕΚ συνάφειας με την Ειδική Αγωγή της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 308/τ. Β’/25-01-2023)

ΦΕΚ συνάφειας με την Ειδική Αγωγή της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1812/ τ.Β’/29-04-2021)