Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις:

  1. Κατεύθυνση: Προσχολικής Αγωγής.
  2. Κατεύθυνση: Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Κατεύθυνση: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Στο ΔΠΜΣ διδάσκονται (πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης) στο πρώτο (1) και δεύτερο (2) εξάμηνο μαθήματα κορμού, στο τρίτο (3) εξάμηνο τα μαθήματα εκάστης κατεύθυνσης και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση ΙΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων, στην υλοποίηση των πρακτικών ασκήσεων καθώς και στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ώστε να συγκεντρώσουν 120 ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Επιπλέον,

  • Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο.
  • Η Πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ αντιστοιχεί σε από δέκα (10) ΠΜ αντίστοιχα.
  • Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.
  • Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου στην οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών