Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜEK.3.2.2.3

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTC113/


Καθηγητές Μαθήματος

Ξάνθος Θεόδωρος


Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης και ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτές
 • Την ηθική εξέλιξη των εκπαιδευομένων που διδάσκουν φοιτητές και τη συμβολή στην ανάπτυξη μιας αναστοχαστικής και αναλυτικής στάσης ως προς την παροχή γνώσης με απώτερο στόχο τη βελτίωση της της διδασκαλίας
 • Την καλλιέργεια/ανάπτυξη εξειδικευμένης μεταπτυχιακής δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από βελτίωση των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων, είναι επαγγελματικά συμβατή και χρήσιμη, και οδηγεί σε ερευνητική δραστηριότητα για την παραγωγή νέας ή/και αναδιαμόρφωση υπάρχουσας γνώσης, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων σε θέματα εκπαίδευσης των βιολογικών Επιστημών.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα μπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν τις θεωρίες μάθησης και θα μπορούν να τις εφαρμόσουν σε διάφορα ακροατήρια διδασκαλίας βιοϊατρικών επιστημών.
 • Θα μπορούν να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τους μαθησιακούς στόχους από τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Θα μπορούν να δημιουργήσουν πρόγραμμα σπουδών για τις βιοϊατρικές επιστήμες σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας, τόσο στη μέση όσο και στην ανώτερη εκπαίδευση, βασισμένοι στα θεωρητικά πρότυπα του SPICES, PRISM ή Kern.
 • Θα εφαρμόζουν τις αρχές αξιόπιστης αναπαραγώγιμης και έγκυρης αξιολόγησης σύμφωνα με τα μετρούμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Θα μπορούν να συνθέσουν πλάνα διδασκαλίας με το στοιχείο της πολιτισμικής ενσυναίσθησης.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αρχές των θεωρίων μάθησης, όπως ο συμπεριφορισμός, o γνωσιολογισμός,  o κονστρουκτιβισμός, η ανδραγωγική, ο συνεκτιβισμός (κοννεκτιβισμός), η μεταγνωσιακή θεωρία και ο ρόλος του αναστοχασμού.
 • Η Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των βιοϊατρικών επιστημών.
 • Οι βασικές αρχές που διέπουν την εξέταση (αξιοπιστία, αναπαραγωγιμότητα, επαναληψιμότητα), τον τρόπο δημιουργίας γραπτής εξέτασης  που να εξετάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις διαφορές της διαμορφωτικής από την τελική εξέταση, την εξέταση με αναφορά σε πρότυπα σε σχέση με την εξέταση με αναφορά σε κριτήρια, τις αντικειμενικά δομημένες εξετάσεις, τη δημιουργία ρουμπρίκας διόρθωσης σε εξετάσεις ανάπτυξης, την αξιολόγηση ημερολογίων και πορτοφόλιων, τις εξετάσεις στα πλαίσια προγραμμάτων πιστοποίησης.
 • Στρατηγικές σχεδιασμού διδασκαλίας σε χώρους με πάγκο εργαστηρίου, οι τρόποι της ανατροφοδότησης σε επαγγελματικούς χώρους, οι τρόποι αξιολόγησης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, η χρήση των αναστοχαστικών πορτοφόλιων σε επαγγελματικούς χώρους, οι τρόποι της αποτελεσματικής επίβλεψης σε χώρους εργασίας.
 • Βασικές αρχές δημιουργίας μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προγράμματος σπουδών, τις αρχές των μοντέλων PRISMS, SPICES, Kern, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους, τους τρόπους βελτίωσης ενός προγράμματος σπουδών, τους τρόπους διάδοσης ενός προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για μεγάλα ακροατήρια, την εμπέδωση του επαγγελματισμού και του ήθους σε ένα πρόγραμμα σπουδών, τους τρόπους χαρτογράφησης ενός προγράμματος σπουδών.
 • Ορισμοί της πολιτισμικής επάρκειας, το Πολιτιστικό Πηλίκο (Cultural Quotient (CQ), το Μοντέλο διαπολιτισμικής ικανότητας, τον εθνοκεντρισμό και τα στερεότυπα, το Εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάρτισης σε θέματα πολιτισμικής επάρκειας,  την Πολιτιστική ποικιλομορφία στην εκπαίδευση των μαθητών ή φοιτητών των βιολογικών επιστημών.