Εξασφαλιζόμενα εφόδια – Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Τα εφόδια που παρέχονται με την επιτυχή παρακολούθηση και αποφοίτηση από το Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και οι δυνατότητες εξέλιξης των αποφοίτων ορίζονται ως εξής:

 • Οι απόφοιτοι όλων των ειδικεύσεων του Δ.Π.Μ.Σ. εξασφαλίζουν πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 4319/τ. Β΄/12-08-2022).
 • Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του Δ.Π.Μ.Σ. εξασφαλίζουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 308/τ. Β΄/25-01-2023), η οποία οδηγεί σε δικαίωμα ένταξης στους κύριους πίνακες Ειδικής Αγωγής για τους/τις αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
 • Οι σπουδές στην ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρουν ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων και ομάδων πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Σπουδών, οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακοί φοιτητές εξασφαλίζουν βεβαίωση επάρκειας γνώσης χειρισμού Η/Υ, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. εξασφαλίζουν τον ανώτατο αριθμό μορίων (20) στο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. αποδίδει τον ανώτατο αριθμό μορίων στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
 • Ειδικότερα, μέσω των σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ.:
  • βελτιώνονται οι ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
   Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν σε θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
  • προσφέρεται η δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης (Μικροδιδασκαλία/Διδασκαλία).
  • προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης ή/και βελτίωσης γνώσεων, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
  • παρέχονται γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να είναι ικανοί/ικανές να διοργανώνουν εκπαιδευτικές έρευνες.
 • Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. προετοιμάζονται για τον 3ο κύκλο σπουδών που οδηγούν σε απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.