Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες αποκτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής στα πεδία της Παιδαγωγικής, της Γενικής & Ειδικής Διδακτικής, της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής. Αποκτούν επίσης κριτική επίγνωση σε πολλά ζητήματα των ανωτέρω πεδίων και, κυρίως, στη διασύνδεσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες και τις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Όλα τα μαθήματα είναι εναρμονισμένα με τις επιταγές των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την Παιδαγωγική Επιστήμη. Έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση Μικροδιδασκαλίας ή/και διδασκαλίας. Η διδασκαλία σε σχολικές μονάδες ή σε κέντρα αγωγής και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι αυτόνομη και εποπτευόμενη.

Ο σχεδιασμός της Πρακτικής Άσκησης, οι ερευνητικές εργασίες καθώς και η Διπλωματική Εργασία στοχεύουν στην ενίσχυση της παιδαγωγικής δεινότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με τη χρήση καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεγιστοποίηση της δυναμικής των αποφοίτων του στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο, αφενός μέσω της απόκτησης μιας ολιστικής προσέγγισης στη σύγχρονη Παιδαγωγική επιστήμη και στις διαδικασίες Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, αφετέρου μέσω της επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών σε πεδία αιχμής των ανωτέρω γνωστικών πεδίων. Έτσι, το Δ.Π.Μ.Σ προετοιμάζει στελέχη της εκπαίδευσης ικανά να επινοούν και να προωθούν καινοτομίες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενισχύοντας τον κριτικό στοχασμό για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τη βελτίωση της σχολικής πράξης.

Πιο συγκεκριμένα, ανά ειδίκευση, με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι/απόφοιτες θα είναι σε θέση να:

Γνώση:

 1. Διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο με νέους άξονες και στοιχεία για την προσχολική εκπαίδευση
 2. Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού πεδίου και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 3. Παράγουν δημιουργική, πρακτική εργασία που βασίζεται σε συγκεκριμένες θεωρίες, εργαλεία και μεθόδους συνδυάζοντας διαφορετικούς τομείς των σπουδών τους.
 4. Αναγνωρίζουν την τρέχουσα έρευνα, τον επιστημονικό διάλογο, τις πολιτικές και τις πρακτικές στην εκπαίδευση από μια διεπιστημονική προοπτική.
 5. Εξετάζουν την εργασία τους, αυτόνομα ή/και ομαδικά μέσα σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον για την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων.

 

Δεξιότητες:

 1. Κρίνουν εκπαιδευτικές θεωρίες, πολιτικές και πρακτικές μέσω τεκμηριωμένης έρευνας.
 2. Διαφοροποιούν και αξιολογούν θεωρίες και προσεγγίσεις σε προβλήματα και ζητήματα στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης.
 3. Εντοπίζουν, αξιολογούν και ενσωματώνουν διαφορετικές πηγές πληροφοριών σε έργα, εργασίες ή εφαρμογές.
 4. Επικοινωνούν με εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες, ώστε να μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες και λύσεις σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά ζητήματα.

 

Ικανότητες:

 1. Εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις και τις δεξιότητες.
 2. Συνδέουν την έρευνα και τον πειραματισμό με την εφαρμογή στην παιδαγωγική πράξη.
 3. Αξιολογούν και κοινοποιούν τις ιδέες και τα ευρήματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
 4. Αξιολογούν το κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές.
 5. Επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

Γνώση:

 1. Διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο με νέους άξονες και στοιχεία για την υποχρεωτική και την Β/θμια εκπαίδευση.
 2. Σχεδιάζουν, αποσαφηνίζουν και αξιολογούν στοιχεία της εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας θεωρίες, εργαλεία, μεθόδους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για να παράγουν δημιουργικό ή πρακτικό έργο.
 3. Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού πεδίου και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 4. Αξιολογούν τη θεματική γνώση και την εμπειρία από τη συμμετοχή σε κύκλους συζήτησης, διαλέξεις, σεμινάρια στο επιστημονικό στερέωμα.
 5. Αναγνωρίζουν την τρέχουσα έρευνα, τον επιστημονικό διάλογο, τις πολιτικές και τις πρακτικές στην εκπαίδευση από μια διεπιστημονική προοπτική.

 

Δεξιότητες:

 1. Κρίνουν εκπαιδευτικές θεωρίες, πολιτικές και πρακτικές μέσω τεκμηριωμένης έρευνας.
 2. Παρουσιάζουν εκτιμήσεις, ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις πληροφοριών σε εργασίες ή επιστημονικές παρουσιάσεις.
 3. Εντοπίζουν, αξιολογούν και ενσωματώνουν διαφορετικές πηγές πληροφοριών σε έργα, εργασίες ή εφαρμογές.
 4. Διεξάγουν έρευνα σχετικά με πληροφορίες, όρους, τεχνολογίες, πρακτικές στον τομέα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση διαφορετικών πηγών.
 5. Επικοινωνούν με εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες, ώστε να μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες και λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ικανότητες:

 1. Αναστοχάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.
 2. Ενισχύουν ενεργητικά την εκπαιδευτική τους εμπειρία μέσα από επιστημονικά Project και δράσεις συνεργατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα.
 3. Αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων για την προαγωγή της ελεύθερης, επαγωγικής σκέψης και δημιουργικής πράξης.
 4. Ολοκληρώνουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες εργασίες, συλλογικά και συνεργατικά, ενισχύοντας την ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων στη βάση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Γνώση:

 1. Συνδέουν την αποτεθείσα γνώση και εμπειρία στον τομέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις στο συναφές επαγγελματικό πεδίο.
 2. Κατανοούν τις έννοιες, τις μεθόδους και τις πρακτικές ενός θεωρητικού πεδίου γνώσεων που εμπεριέχει στοιχεία από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους.
 3. Περιγράφουν και αξιολογούν τους τρόπους με τους οποίους διαφορετικοί τομείς μελέτης καθορίζουν, αντιμετωπίζουν και ερμηνεύουν τη σημασία ενός προβλήματος στην ειδική αγωγή και συμπεριληπτική εκπαίδευση, ώστε να προτείνουν μια προσέγγιση στο πρόβλημα.
 4. Αναγνωρίζουν την τρέχουσα έρευνα, τον επιστημονικό διάλογο, τις πολιτικές και τις πρακτικές στην εκπαίδευση από μια διεπιστημονική προοπτική.

 

Δεξιότητες:

 1. Κρίνουν εκπαιδευτικές θεωρίες, πολιτικές και πρακτικές μέσω τεκμηριωμένης έρευνας.
 2. Επεξεργάζονται βασικά δεοντολογικά ζητήματα πολιτισμικής ή/και κοινωνικής φύσης, διατυπώνουν προοπτικές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτά και προτείνουν τρόπους για την παραγωγική αντιμετώπιση του ζητήματος.
 3. Διεξάγουν έρευνα σχετικά με πληροφορίες, όρους, τεχνολογίες, πρακτικές στον τομέα της ειδικής αγωγής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με χρήση διαφορετικών πηγών.
 4. Αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων για την προαγωγή της ελεύθερης, επαγωγικής σκέψης και δημιουργικής πράξης.

 

Ικανότητες:

 1. Αξιοποιούν σε επαγγελματικό επίπεδο τις επιστημονικές τους γνώσεις επί ζητημάτων μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά εκπαιδευτικά πλαίσια.
 2. Συνδέουν σε πραγματικές συνθήκες, τις θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης.
 3. Ενημερώνονται και μετέχουν σε θέματα που άπτονται της παιδαγωγικής διαχείρισης της ετερότητας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και με άλλα ζητήματα που άπτονται των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες κλπ.).
 4. Συμμετέχουν σε σεμινάρια, δειγματικές διδασκαλίες, εργαστήρια ειδικών επιστημόνων και λειτουργών που έχουν πολυετή εμπειρία στον εργασιακό χώρο που τους/τις ενδιαφέρει.
 5. Εξοικειώνονται με εναλλακτικές μορφές παρέμβασης (θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) αλλά και υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 6. Επικοινωνούν τις εμπειρίες τους στην ομάδα, αναλύουν τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο μιας συνεργασίας, στοιχείο που θεωρείται βασική παιδαγωγική διαδικασία.
 7. Αναπτύσσουν μια σειρά επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειριών και κατακτούν ουσιαστική και αξιόπιστη προϋπηρεσία, αποδεκτή από την αγορά εργασίας.