Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. ΠΑΔΑ

Κανονισμός λειτουργίας Π.Μ.Σ. Πα.Δ.Α (pdf)