Τέλη φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης για το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900 €), το οποίο δύναται να καταβληθεί εφ’ άπαξ (εξασφαλίζοντας έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%)) ή με τους εξής τρόπους: (α) σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε έως και δεκαπέντε (15) άτοκες δόσεις των διακοσίων εξήντα ευρώ (260€) με χρήση πιστωτικής κάρτας. Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται στην καταβολή αυτών.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν την χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στις περιπτώσεις διακοπής της φοίτησης το συνολικό καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής των τελών φοίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του Πρότυπου Κανονισμού Σπουδών των Π.Μ.Σ. του Πα.Δ.Α. και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ..