Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΥ.2.2.2

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

Ε

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουντρίδου Μαρία