Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΜEK.3.2.2.5

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB117/


Καθηγητές Μαθήματος

Φραγκούλης Ιωσήφ


Το μάθημα αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεωρητικής γνώσης, στην κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και μελλοντικών προοπτικών και στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και της θεωρίας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να:

 • εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
 • κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης
 • ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • εξασφαλίσουν την απαραίτητη γνώση για το σχεδιασμό, τη δόμηση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης καθώς και για τις οργανωτικές δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ε.Ε, όπως δράσεις, προγράμματα, προώθηση τοπικών δράσεων και χρηματοδότηση, στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση στο σύνολο των κρατών μελών.
 • εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
 • αναλύουν και να ερμηνεύουν φαινόμενα όπως η συμβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Κοινωνικο-Οικονομικές και Πολιτισμικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Θεωρίες Μάθησης και Εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων , εμπόδια στην μάθηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης. Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα).
 • Οι ρόλοι των εκπαιδευτών ενηλίκων.
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές.
 • Εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα.
 • Σχεδιασμός διδακτικής Ενότητας .
 • Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
 • Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Αξιοποίηση της συμβουλευτικής καθοδήγησης- mentoring στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Ο θεσμός της μαθητείας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Πανεπιστημιακή παιδαγωγική και εκπαίδευση ενηλίκων.