Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.3.2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB117/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεωρητικής γνώσης, σ την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και μελλοντικών προοπτικών και στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και της θεωρίας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να:

  1. Εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  2. Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
  3. Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  4. Να εξασφαλίσουν την απαραίτητη γνώση για το σχεδιασμό, τη δόμηση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης καθώς και για τις οργανωτικές δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ε.Ε, όπως δράσεις, προγράμματα, προώθηση τοπικών δράσεων και χρηματοδότηση, στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση στο σύνολο των κρατών μελών.
  5. Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
  6. Να αναλύουν και να ερμηνεύουν φαινόμενα όπως η συμβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ευημερίας.