Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.2.2

Semester:

Β' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB106/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μαρία Μουντρίδου

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ,μεθόδους που διευκολύνουν την μάθηση, χρησιμοποιώντας αλλά και δημιουργώντας τους κατάλληλους τεχνολογικούς πόρους

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

    1. Είναι ενήμεροι για τις τάσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, για τα εκπαιδευτικά λογισμικά που είναι διαθέσιμα και τις κατηγοριοποιήσεις τους
    2. Είναι σε θέση να αξιοποιούν τα νέα αυτά ψηφιακά εργαλεία και να αναπτύξουν δεξιότητες στην χρήση τους
    3. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση που βασίζεται καιενισχύει όσα σχετίζο νται με τον πρώτο κύκλο σπουδών. Θα έχουν εκπαιδευτεί στηνΧρήση του Διαδικτύου (και των νέων υπηρεσιών του) ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Συγχρόνως, θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
    4. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόησή τους, και τις ικανότητές τους για δημιουργία διδακτικών σεναρίων που θα παίρνουν υπόψη τους τόσο το γνωστικό αντικείμενο όσο και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών και μαθητριών