Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΥ.2.2.1

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTC111/Το μάθημα ασχολείται με την αξιοποίηση, ή αλλιώς ενσωμάτωση, της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση, δηλαδή με τη διαδικασία καθορισμού εκείνων των ψηφιακών εργαλείων και των μεθόδων εφαρμογής τους, που αποτελούν τον πλέον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών και προβλημάτων. Το μάθημα επιχειρεί μία επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και εξετάζει τους ρόλους που αυτές μπορεί να διαδραματίσουν ως γνωστικά εργαλεία, μέσα υποστήριξης επικοινωνίας και συνεργασίας, μέσα διανομής και διαμοιρασμού εκπαιδευτικών πόρων, και ως συστήματα υποστήριξης της διδασκαλίας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να διατυπώνουν επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση
 • Να προσδιορίζουν τις γενικές κατηγορίες των τεχνολογικών πόρων (υλικού και λογισμικού) που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση
 • Να αναζητούν και να εντοπίζουν ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους και μαθησιακά αντικείμενα στο Διαδίκτυο
 • Να αναπτύσσουν μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούν: (α) σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαλεία λογισμικού γενικής και ειδικής χρήσης, εργαλεία πολυμέσων/υπερμέσων), και (β) υπηρεσίες, εργαλεία και εφαρμογές του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού
 • Να αξιοποιούν με κατάλληλο τρόπο εργαλεία Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης για να υποστηρίζονται στο σχεδιασμό μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία περιεχομένου, στην αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών
 • Να σχεδιάζουν μια διδακτική παρέμβαση στο γνωστικό τους αντικείμενο, με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σεναρίου

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στα εξής:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός έργων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων:

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 1. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση 
  • Κατηγοριοποίηση και περιγραφή́ των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών που αξιοποιούνται εκπαιδευτικά́ και των μεθόδων ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση
  • Εργαλεία Λογισμικού́, Εκπαιδευτικό́ Λογισμικό́, Ψηφιακοί́ εκπαιδευτικοί́ πόροι και μαθησιακά́ αντικείμενα στο Διαδίκτυο – Ψηφιακά́ αποθετήρια
 2. Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων
  • Μαθησιακές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά́ σενάρια, φύλλα εργασίας
  • Αναζήτηση εκπαιδευτικών σεναρίων στο Διαδίκτυο – Αποθετήρια
  • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων, με έμφαση στο σχεδιασμό σεναρίων διερευνητικής μάθησης
 3. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός online μαθημάτων
  • Ανάπτυξη του μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick & Carey ως πλαίσιο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που διεξάγονται online
  • Συστηματική προσέγγιση στο σχεδιασμό online μαθημάτων
  • Βασικές γνώσεις σε θέματα ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδικτυακών μαθημάτων
 4. Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 και Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και τη μάθηση
  • Εργαλεία/εφαρμογές Web 2.0, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και η εκπαιδευτική τους αξιοποίηση
  • Δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν εργαλεία Web 2.0 για διάφορα γνωστικά πεδία και για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
  • Εργαλεία Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) στην εκπαίδευση
  • Συνέργεια των Web 2.0 και Generative AI εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας
 5. Αναδυόμενες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Συστήματα Συστάσεων
  • Κοινωνική Υπολογιστική

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Εργαλεία εννοιολογικής και νοητικής χαρτογράφησης
  • Οι τεχνικές της εννοιολογικής και νοητικής χαρτογράφησης και η αξιοποίησή τους σε μαθησιακές/διδακτικές δραστηριότητες
  • Δημιουργία και επεξεργασία εννοιολογικών και νοητικών χαρτών με αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία
 1. Εργαλεία αξιολόγησης
  • Είδη εργαλείων για τη δημιουργία δραστηριοτήτων αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης/εξάσκησης
  • Δημιουργία, διάθεση και διαχείριση ψηφιακών αντικειμένων αξιολόγησης με τη χρήση αντίστοιχων εργαλείων.
 1. Εργαλεία/εφαρμογές Web0 στην εκπαίδευση 
  • Είδη Web 2.0 εφαρμογών με δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης
  • Δημιουργία ψηφιακών αντικειμένων με εργαλεία Web 2.0 και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που τα ενσωματώνουν
 1. Εργαλεία Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 
  • Σουίτες και μεμονωμένα Generative AI εργαλεία για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία περιεχομένου, στην αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών