Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.3

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


Καθηγητές Μαθήματος

Μουσένα Ελένη


Σκοπός του μαθήματος η κατανόηση της αξίας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και η υιοθέτηση από τους ίδιους ποικίλων μορφών και τρόπων επαγγελματικής ανάπτυξής, αναζητώντας και αξιοποιώντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που αναδεικνύονται τόσο εντός του εργασιακού τους χώρου όσο και έξω από αυτόν. 

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να αντιλαμβάνονται και να αναζητούν την επαγγελματική ανάπτυξη ως μια διαδικασία ζωής και ανατροφοδότησης του ενδιαφέροντός τους για το επάγγελμα.
 • Να αντιλαμβάνονται τους ποικίλους ρόλους ενός παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας που εργάζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
 • Να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη και να υιοθετούν νέες τάσεις στις πρακτικές τους εφαρμογές.
 • Να οργανώνουν τις γνώσεις τους και να τις συνθέτουν με κριτική ματιά κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να αναγνωρίζουν τις μορφές και τους τρόπους εργασίας του συσχετίζοντάς τους με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο
 • Να ανακαλύπτουν την αξία της συλλογικής δράσης και να την προωθούν
 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται δημιουργικά και αποτελεσματικά τόσο μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον όσο και μεταξύ αυτού και των σχετιζόμενων με αυτό προσώπων, φορέων και οργανισμών.

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Να χειρίζονται ερευνητικά τη βιβλιογραφία σε σχέση με την επαγγελματική τους ταυτότητα
 • Να λειτουργούν αυτόνομα και υπεύθυνα και να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν στον εργασιακό του χώρο.
 • Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες ως άτομα και ως ομάδες με σκοπό την προώθηση του παιδαγωγικού τους έργου.
 • Να παρακολουθούν, καταγράφουν και αξιολογούν το έργο τους με ποικίλες μεθόδους.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης-  Επαγγελματική καθοδήγηση /Mentoring.
 • Επαγγελματική Δεοντολογία –  Κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Επαγγελματική ανάπτυξη, ασφάλεια και ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών.
 • Επικοινωνία και συνεργασία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς – Θεσμική επικοινωνία.
 • Δεξιότητες ακρόασης για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • Συνδιδασκαλία και επαγγελματική αυτονομία.
 • Διαχείριση κρίσεων στη μονάδα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 • Η μονάδα προσχολικής αγωγής ως μανθάνουσα κοινότητα Μελέτη περίπτωσης.
 • Ζητήματα ποιότητας στην προσχολική αγωγή  – Σύγχρονες προσεγγίσεις.
 • Παιδαγωγική ομάδα και η λειτουργία της.
 • Ο παιδαγωγός ως ερευνητής. Έρευνα δράσης.
 • Δράσεις αδελφοποίησης δομών προσχολικής αγωγής.
 • Επιμόρφωση και έρευνα.