Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.3

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB113/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουσένα Ελένη

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος η κατανόηση και η υιοθέτηση από τους συμμετέχοντες των μορφών και των τρόπων επαγγελματικής ανάπτυξής τους, αναζητώντας και αξιοποιώντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που αναδεικνύονται τόσο εντός του εργασιακού τους χώρου όσο και έξω από αυτόν.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

  1. Αντιλαμβάνονται και να αναζητούν την επαγγελματική ανάπτυξη ως μια διαδικασία ζωής και ανατροφοδότησης του ενδιαφέροντός τους για το επάγγελμα.
  2. Επικοινωνούν και να συνεργάζονται δημιουργικά και αποτελεσματικά τόσο μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον όσο και μεταξύ αυτού και των σχετιζόμενων με αυτό προσώπων, φορέων και οργανισμών.
  3. Παίρνουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες ως άτομα και ως ομάδες με σκοπό την προώθηση του παιδαγωγικού τους έργου.
  4. Αντιλαμβάνονται τους ποικίλους ρόλους ενός παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας που εργάζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  5. Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη και να υιοθετούν νέες τάσεις στις πρακτικές τους εφαρμογές.
  6. Παρακολουθούν, καταγράφουν και αξιολογούν το έργο τους με ποικίλες μεθόδους.