Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.2.4

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB123/


Καθηγητές Μαθήματος

Κριεμπάρδης Αναστάσιος


Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μεθόδους που διευκολύνουν την κατανόηση της Βιολογίας, με έμφαση στη Γενετική και στις Αναπτυξιακές Διαταραχές, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους πόρους και εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

 • Είναι ενήμεροι για τη βιολογία και τη γενετική των αναπτυξιακών διαταραχών.
 • Έχουν αναγνωρίσει τον ρόλο και τη σημασία του προγεννητικού ελέγχου γενετικών ασθενειών που σχετίζονται με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση που βασίζεται και ενισχύει όσα σχετίζονται με την Νευροβιολογική βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Θα έχουν εκπαιδευτεί στην ανάγνωση και χρήση των Γενετικών τεχνικών (και των νέων υπηρεσιών του) ως βιολογικού εργαλείου. Συγχρόνως, θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και τις ικανότητές τους για την εντόπιση γενετικών ασθενειών που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές αρχές Γενετικής – Προσδιορισμός φύλου.
 • Μελέτη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου.
 • Αντιγραφή του γονιδιώματος.
 • Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός.
 • Μεταλλάξεις και επιδιόρθωση DNA.
 • Μοριακή φυλογενετική.
 • Μαθησιακές δυσκολίες – Ορισμοί – Βασικές Έννοιες.
 • Γενετική μαθησιακών δυσκολιών – Κληρονομικότητα.
 • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας.
 • Δυσκολίες γραπτού λόγου.
 • Δυσκολίες μαθηματικού λόγου.
 • Άλλες δυσκολίες – οπτικο-κινητικές διαταραχές.
 • Αυτισμός – Γενετική – Εμβόλια.