Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.2.4

Semester:

Β' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB123/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές αρχές Γενετικής – Προσδιορισμός φύλου
 2. Μελέτη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου
 3. Αντιγραφή του γονιδιώματος
 4. Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός
 5. Μεταλλάξεις και επιδιόρθωση DNA
 6. Μοριακή φυλογενετική
 7. Μαθησιακές δυσκολίες – Ορισμοί – Βασικές Έννοιες
 8. Γενετική μαθησιακών δυσκολιών – Κληρονομικότητα
 9. Δυσκολίες λόγου και ομιλίας
 10. Δυσκολίες γραπτού λόγου
 11. Δυσκολίες μαθηματικού λόγου
 12. Άλλες δυσκολίες – οπτικο-κινητικές διαταραχές
 13. Αυτισμός – Γενετική – Εμβόλια

 

Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές Ασκήσεις

 1. Λήψη οικογενειακού ιστορικού και σχεδιασμός γενεαλογικού δέντρου
 2. Ανάγνωση της πρωτοταγούς αλληλουχίας του DNA και χαρακτηρισμός μεταλλάξεων
 3. Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός
 4. Η αντίληψη της γεύσης του πικρού

Εκπαιδευτικά Λογισμικά
Sequilab, DNA Alignment, Blast, UGENE, Clustal

 

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μεθόδους που διευκολύνουν την κατανόηση της Βιολογίας με έμφαση τη Γενετική στη μάθηση των μαθησιακών δυσκολιών, χρησιμοποιώντας αλλά και δημιουργώντας τους κατάλληλους πόρους και εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

 • Είναι ενήμεροι για τις βιολογία και γενετική των μαθησιακών δυσκολιών.
 • Είναι σε θέση να γνωρίζουν των προγεννητικό έλεγχο γενετικών ασθενειών που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση που βασίζεται και ενισχύει όσα σχετίζονται με την Νευροβιολογική βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Θα έχουν εκπαιδευτεί στην ανάγνωση και χρήση των Γενετικών τεχνικών (και των νέων υπηρεσιών του) ως βιολογικού εργαλείου. Συγχρόνως, θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών.

Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και τις ικανότητές τους για την εντόπιση γενετικών ασθενειών που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες.