Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.2.3

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDT127/


Καθηγητές Μαθήματος

Δελή Ερμιόνη


Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ (υποχρεωτικά και επιλογής) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών που διατρέχουν την Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, τις Νέες Τεχνολογίες και τις Βιοεπιστήμες. Ειδικότερα, τα μαθήματα αφορούν στη θεωρητική, ερευνητική και την εξειδικευμένη κατάρτιση στο πεδίο, προσδιορίζουν δε τον εφαρμοσμένο ρόλο του σύγχρονου παιδαγωγού και του σύγχρονου ειδικού παιδαγωγού, σε όλα τα πλαίσια που εφαρμόζονται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και ο καθολικός σχεδιασμός μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές.

Στη σημερινή Κοινωνία της Μάθησης (Learning Society) στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί όχι μόνο η διδασκαλία χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, αλλά, κυρίως, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων από κάθε εκπαιδευόμενο/εκπαιδευόμενη.

Στα πλαίσια αυτά, σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες, μέσα από θεωρητικές παρουσιάσεις/διαλέξεις, πρακτικές εφαρμογές και βιωματικά εργαστήρια, να καταστούν ικανοί/ικανές να σχεδιάζουν με σύγχρονες πρακτικές και να υλοποιούν με τις ομάδες/τους μαθητές & μαθήτριές τους, καινοτόμα προγράμματα με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (Projects) καθώς επίσης και να τα αξιολογούν, με δυναμικές διαδικασίες και εργαλεία, σε όλες τους τις φάσεις, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε Φορείς της Προσχολικής Αγωγής.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, στοχεύεται να:

 • Έχουν κατανοήσει τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου των σχεδίων εργασίας που τη διαφοροποιούν από άλλες μεθόδους.
 • Διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα σχέδιο εργασίας.
 • Έχουν γνωρίσει τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και θα είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους.
 • Εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Είναι σε θέση να επιλύουν, άμεσα και ευέλικτα, προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας.
 • Έχουν εξοικειωθεί με εναλλακτικές μορφές παρέμβασης (θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) στην εκπαίδευση των ατόμων με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εμβάθυνση επί ζητημάτων εφαρμογής των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση
 • Εξοικείωση με τη Βιωματική και Ανακαλυπτική Μάθηση μέσα από τη χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.α.)
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διαθεματικό / διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη μέθοδο των Σχεδίων εργασίας (Project), σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης
 • Βασικές παιδαγωγικές αρχές των σχεδίων εργασίας (Project)
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Αρχές, Είδη, Στρατηγικές/Μέθοδοι, Εργαλεία, Διαβαθμισμένες Εργασίες & τελικά προϊόντα
 • Δημιουργικές προσεγγίσεις και τεχνικές ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα, στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική και οργανωτική διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο τάξης μικτής ικανότητας
 • Ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών/μαθητριών
 • Δημιουργικές προσεγγίσεις και τεχνικές ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα, στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον
 • Διακειμενικές και Διεικονικές προσεγγίσεις των έργων τέχνης σε πεδία εφαρμογής